کمیته علمی کنفرانس

1- دکتر سعید کاظمی

2- دکتر حسن خسروی نیا

3- دکتر اکبر راد

4- دکتر حمید منزوی

5- دکتر سید علی سیدرضایی

6- دکتر شایان پوربخش

7- دکتر ساعد کرامت

8- دکتر سروش انصافی

9- دکتر احمد شایسته

10 - دکتر مینا رضایی